Prolingua Home...
What is Prolingua...
News...
Prolingua Membership...
Year Programme...
Prolingua Terms...
Dictionaries...
Other Lists...
Historical Overview...
Prolingua Constitution...
Contact Prolingua...

Other lists of terms

Prolingua has requested persons and institutions to make their personal or internal lists available to us so that these terms can be distributed among our members and published on our website. Some of these lists have already been received.

Therefore, this list actually comprises several separate lists compiled by various people or institutions. You will find the vast majority of these terms to be very useful but bear in mind that these terms have not been researched by Prolingua and that you will have to use your own professional discretion when using the list.

Please use your computer's search function to find terms.


Acronyms/Akronieme - Danél Hanekom
Miscellaneous terms/Allerlei terme
Brugwoordelys - Johan Dorfling
Energy terms from newspaper clippings - John Coetzee
Gautrain terms
High Courts new names as from 09/03/2009
Insect names and Butterfly list
List of 100 new motor vehicle terms - Deon Pienaar
Names of public holidays
Radio Terms
Legal terms - unknown source
Sasol Terms - WK Smit
Some common legal abbreviations - UCT

Water and Sewerage terms


Acronyms/Akronieme - Danél Hanekom

AS (Assessment standard): AS, Assesseringstandaard
CASS (Continuous assessment): DAS, Deurlopende Assessering
ETQA (Education and Training Qualifications Authority): OOKO, Onderwys-en-Opleiding-Kwalifikasieowerheid
FET (Further Education and Training): VOO Verdere Onderwys en Opleiding
FETB (Further Education and Training Band): VOOB, Verdere-Onderwys-en-Opleidingsbaan/(-band)
FETC (Further Education and Training Certificate): VOOS, Verdere-Onderwys-en-Opleidingsertifikaat
GET (General Education and Training): AOO, Algemene Onderwys en Opleiding
GETC (General Education and Training Certificate): AOOS, Algemene-Onderwys-en-Opleidingsertifikaat
HET (Higher Education and Training): HOO, Hoër Onderwys en Opleiding
HETB (Higher Education and Training Band): HOOB, Hoër-Onderwys-en-Opleidingsbaan/(-band)
LO (Learning outcome): LU, Leeruitkoms
LTL (Language of Teaching and Learning): TOL, Taal van Onderrig en Leer
NCS (National Curriculum Statement): NKV, Nasionale Kurrikulumverklaring 
NQA (National Qualifications Authority): NKO, Nasionale Kwalifikasieowerheid
NQF (National Qualifications Framework): NKR, Nasionale Kurrikulumraamwerk
OBE (Outcomes-based Education): UGO, Uitkomsgebaseerde Onderwys
PANSALB (Pan South African Language Board): PANSAT, Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad
RPL- (Recognition of Prior Learning): EV, Erkenning van Vorige Leer
SAQA (South African Qualifications Authority): SAKO, Suid-Afrikaanse Kwalifikasieowerheid
[To top of page]


Miscellaneous terms/Allerlei terme

Click here to open (PDF)


Brugwoordelys - Johan Dorfling

Click here to open (PDF)


Energy terms from newspaper clippings - John Coetzee

beurtkragskedule: load sharing schedule
bykomende elektrisiteitsbystand: additional standby electricity
bystandskrag: standby power
draagbare kragopwekker: portable power generator
elektiewe procedure: elective procedure [cosmetic surgery]
elektrisiteitsrasionaliseringsprogram: electricity rationalising programme
elektrisiteitsverskaffer {bv. Eskom}: electricity supplier
fynkoolinhoud: fine coal quality
geiserkombers: geyser blanket
geiserlading: geyser loading
geluidlose kragopwekker: silent power generator
geregistreerde elektrisiën: registered electrician
gewaarborgde werkverrigting: guaranteed performance
herindiensstelling: recommissioning [of power stations]
herstelreaksieplan: recovery reaction plan [coal supply issue]
herwin: recover [power for system]
huishoudelike kragopwekker: domestic power generator
induktiewe lading: inductive load [e.g. electric motors]
ingeligte besluit: well-informed decision
kapasiteitsoorlading: capacity overloading [e.g. power generator]
kompakfluoorlamp (kompakte fluoresseerlamp): compact fluorescent lamp
kosmetiese chirurgie: cosmetic surgery
kragbesparende toestel: power saving device, energy saving device
kragbewaringsprogram: power conservation programme [to ensure a stable power system]
kragdeling, beurtkrag: power sharing [impact of power reduction]
kragkatrolaangedrewe model (kragaftakkermodel): power take-off model [power generator]
kragkrisis: power crisis
kragnetwerk [kragnet]: power grid, power network
kragopwekker: power generator
kragrantsoenering: power rationing
kragreserwe: power reserve
kragverbruik sny (kragverbruik besnoei): to cut power usage, to reduce power usage
kragverbruik: power usage, power consumption
kragverbruiker: power user
kragvoorsieningsvermoë {van 'n opwekker, bv. 5-50kW}: power supply capacity
kragvraat {groot kraggebruiker}: large power user
laaiprobleme: loading problems [of coal]
ladingafname: load decrease [industrial demand]
langtermynherstel: long-term recovery [power system]
medekragontwikkeling: co-generation
moeitevrye instandhouding: effortless maintenance
MRI-skandeerder: MRI-scanner
mynoorstromings: mine flooding
negatiewe reserwemarge: negative reserve margin [power system operation]
noodaankoop: emergency purchasing [of coal]
noodkragopwekker: emergency power generator
nywerheidskragopwekker: industrial power generator
onbeplande onderbreking: unplanned interruption [power system]
onbeplande voorval: unplanned incident [on power system]
ondersteuningsdiens: support service [e.g. dealer]
onverwagse stelselonderbreking: unexpected system interruption
oopsiklusgasturbinestasie: open-cycle gas-turbine-station
oormaat krag: excessive power
oormaatkapasiteit: excess capacity
openbare-beligtingsingenieur {Citipower} (openbare-verligtingsingenieur): public lighting engineer
opgebergde kragstasie: mothballed power station [preserved ps]
persoonlike gebruik: personal usage [generator e.g. welding]
primêre krag: prime power
reaktiewe lading: reactive load
residensiële verbruiker: residential user
skielike vraagspits: sudden demand peak
slimmeter: clever meter, smart meter
sonaangedrewe verkeerslig: solar traffic light
sonpaneel: solar panel
sonpotensiaal: solar potential [usable sunlight p.d.]
sontegnologie: solar technology
sonverhitting: solar heating
sonverhittingspaneel: solar heating panel
sonverhittingstelsel {waterverwarming}: solar heating system
spaarkapasiteit, reserwevermoë: spare capacity, reserve capacity
stabiliseringsprogram: stabilisation programme [of power supply]
steenkoolgedrewe kragstasie: coal-fired power station
swaar reën: heavy rainfall
terugkoop van krag: back-purchasing of power [e.g. from SA power pool]
toegekende kwota {van kragverbruik}: allocated share
verhoogde lewensduur: increased working life [e.g. generator]
verval van paaie: deterioration of roads
voldoende bedryfsreserwe: sufficient operating reserve
voorraad: coal stock
vraagtoename: demand increase
windturbine: wind-driven turbine [generator]
[To top of page]


Gautrain terms

above rail level: bo spoorvlak
alight (v): afklim [bv. van trein af]
analogue control unit: analoogbeheereenheid
analogue input/output: analooginset/-uitset
anchor station: ankerstasie
anti-derailment system: teenontspoorstelsel
articulated bus: geartikuleerde bus, skarnierbus [P&V]
at-grade urban rail transit: gelykvlak stedelike spoortransit
auto transformer: outotransformator
automatic fare collection: outomatiese reisgeldinvordering
automatic train protection: outomatiese treinbeskerming
auto-transformer paralleling station: outotransformator-parallelskakelstasie 
auxiliary converter module: hulpomsettermodule
availability software module: beskikbaarheidsagtewaremodule
availability: beskikbaarheid
balanced cantilever: gebalanseerde kantelbalk
banking (superelevation): verkanting [P&V]
bidding process {VSA} (tender process): tenderproses
Blue IQ Project: Blue IQ-projek
board (v): opklim [bv. op trein]
bogie drop system: draaistelvalstelsel
bogie: draaistel
Bombardier's standard microprocessor train control product: Bombardier se standaard mikroverwerkertreinbeheerproduk
brake control unit: rembeheereenheid
buried earth conductor: ondergrondse aardgeleier
bus garage: busgarage
bus lane: buslaan
bus lay-bye (bus turnout): businham
bus line: busdiens
bus rapid transit: snelbustransit [P&V] 
bus stand: busstaanplek
bus station: busstasie
bus stop: bushalte
bus terminus: busterminus
bustransit: bustransit  
cable railway: kabelspoorweg
card reader: kaartleser
catenary: drakabel
central interlocking system: sentrale grendelstelsel
centralised control: gesentraliseerde beheer
centralised traffic control: gesentraliseerde verkeerbeheer
commissioning: ingebruikstelling
communication module: kommunikasiemodule
communications control unit: kommunikasiebeheereenheid
commute: pendel
commuter link: pendelaarskakel
commuter rail system: pendelspoorstelsel
commuter railway: pendelspoorweg
commuter: pendelaar
complete knock-down: geheel ongemonteer
computer-based interlocking: rekenaargebaseerde grendelstelsel
concession contract: konsessiekontrak
concessionaire management information system: bestuursinligtingstelsel vir konsessionarisse
concourse canopy: binnepleindak
contactless smart card: kontaklose slimkaart
continuous welded rail: deurlopend gesweiste spoorstaaf
controller and contact monitoring board: kontroleur- en kontakmoniteerbord
corridor: korridor [P&V] 
curve (bend): draai 
dead mileage: dooie afstand
dedicated buslane: toegewese buslaan 
dedicated right of way: toegewese reg van weg [serwituut]
design speed: ontwerpspoed
destination sign: bestemmingsteken
development programme: ontwikkelingsprogram
digital input: digitale inset
digital output: digitale uitset
dispute resolution board: geskilbeslegtingsraad
distribution service: verspreidingdiens
driver's direction mode selector switch: drywersrigtingmoduskiesskakelaar 
driver's safety device: drywerveiligheidstoestel
driving motor open airport vehicle: oop lughawevoertuig met aandryfmotor
duorail system (dual-rail system): dubbelspoorstelsel
electric locomotive: elektriese lokomotief
electric multiple unit: elektriese veelvuldige eenheid
electrical locomotive: elektriese lokomotief
electrically driven: elektries gedrewe
electromagnetic compatability: elektromeganiese aanpasbaarheid
electronic equipment room: elektroniesetoerustingkamer
electronic ticket: elektroniese kaartjie
elevated rail system (elevated system, EL, L): verhoogde spoorstelsel
elevated station: verhoogde stasie
emergency shaft: noodskag 
environmental integration: omgewingsintegrasie
exit fare: uitgangreisgeld 
express bus service: snelbusdiens
express service: sneldiens
express train: sneltrein
express transit service: sneltransitdiens
fare: reisgeld
farebox recovery ratio: reisgeldherwinverhouding 
feeder and distribution: toevoer en verspreiding
feeder bus: toevoerbus
feeder service: toevoerdiens
fibre optic communication system: veseloptiese kommunikasiestelsel
field engineering unit: veldingenieurswese-eenheid
flash butt welder: flitsstuiksweiser
free travel pass: vrypas
fully integrated transport service: volledig geïntegreerde vervoerdiens
Gautrain rapid rail link network: Gautrein-snelspoorskakelnetwerk
glass-reinforced plastic: glasversterkte plastiek
graphical user interface: grafiese gebruikerkoppelvlak
greenfields rail infrastructure: oopterreinspoorinfrastruktuur
group rapid transit: groepsneltransit 
guided bus: geleide bus
guideway transit: leibaantransit, leibaanvervoer
hail and ride: roep en ry, wink en ry
heat-treated: hittebehandelde
heavy rail system: swaarspoorstelsel
high-level platform: hoë platform
high-speed rail {200 km/h - 400 km/h}: hoëspoedspoorstelsel
hill holder: terughoutoestel
hub: naaf [soos in speek-en-naafstelsel - opstel van treine]
impedance bond: impedansieverband
independent certifier: onafhanklike sertifiseerder
in-floor turntable: binnevloerdraaitafel 
Integrated Transport Plan {of Johannesburg}: Geïntegreerde Vervoerplan
intelligent display unit: intelligente vertooneenheid
interchange station: wisselstasie
interchange v. {between modes of transport}: verwissel
intercity (interurban): tussenstedelik
intercity bus (interurban bus): tussenstedelike bus [P&V]
intercity railway: tussenstedelike spoorweg
interface: koppelvlak [bv.trein/bus-wisselstasie]
interlocking processor unit: grendelverwerkereenheid 
interlocking: grendeling
international standard gauge: internasionalestandaard-spoorwydte
intra-urban bus: intrastedelike bus, binnestedelike bus
jacking system: domkragstelsel 
jet fan: straalwaaier
jump a queue: indruk 
Kassel kerb: Kassel-randsteen
lateral support: laterale ondersteuning
layover time: oorstaantyd [P&V]
layover: oorstaan
level separation: vlakskeiding
light rail system: ligte spoorstelsel
light rail transit system (LRT) {system with a "light" passenger capacity}: ligte spoortransitstelsel 
spoorvervoerstelsel?
limited-stop service: beperktestopdiens
line converter module: lynomsettermodule
link bus: skakelbus
link: skakel
local service: plaaslike diens
lost time injury: verloretydbesering
low alloy heat-treated: laeallooihittebehandel
low alloy heat-treated: laeallooihittebehandelde
low vibration track (LVT): laevibrasiespoorbaan
low-floor vehicle: laevloervoertuig [bv. vir rystoel]
low-level platform: lae platform
magnetic levitation (maglev): magnetiese levitasie, magnetiese swewing 
magnetic levitation train (maglev train): magnetieselevitasie-trein, magneties swewende trein 
maintenance: instandhouding
manual fare collection: reisgeldinvordering per hand
medium-capacity {rail transport system}: medium kapasiteit 
method statement: metodestelling
metro {short for metropolitan railway}: metro 
metro station: metrostasie
minibus taxi loading area: minibustaxilaaigebied
modal change: modusverandering [tydens 'n reis] [P&V]
modal change: modusverwisseling [deur reisiger] [P&V]
modal integration: modusintegrasie
modal split model: modusverdelingsmodel [P&V]
mode interchange: modusverwisseling
mode: modus, wyse [P&V]
monorail system {a system of guided transit vehicles operating on or suspended from a single rail, beam, or tube}: eenspoorstelsel
motor converter module: motoromsettermodule
multifunctional vehicle bus: multifunksionele bus
multiple-unit train: multi-eenheidtrein
narrow gauge rail system: smalspoorstelsel
narrow gauge: smal spoorwydte
noise barrier: geraasgrens
non-high-speed rail system {less than 200 km/h}: nie-hoëspoedspoorstelsel 
non-high-speed railway system {less than 200 km/h}: nie-hoëspoedspoorwegstelsel 
object control system: voorwerpbeheerstelsel 
object controller: voorwerpbeheerder
on-time service: stiptelike diens
open top bus: oopdakbus
operating commencement date: bedryfsbegindatum
operations control centre: bedryfsbeheersentrum
overhead contact distribution system: bokontakverspreidingstelsel
overhead line: oorhoofse lyn
pantograph open airport vehicle: oop lughawevoertuig met pantograaf 
pantograph open standard vehicle: oop standaardvoertuig met pantograaf 
pantograph: pantograaf
paratransit: paratransit
park and ride: parkeer-en-ry
passenger information display system: passasiersinligtingvertoonstelsel
passenger rail car: passasierswa
passenger railway line: passasierspoordiens
passenger railway line: passasierspoorlyn 
passenger railway line: passasierspoorwegdiens
passenger-activated call button: passasiergeaktiveerde roepknop
people mover (automated people mover, apm): rolgang
personal automated transport (pat): geoutomatiseerde persoonsvervoer
personal rapid transit (prt): snelpersoonstransit
platform nosing: platformneus
platform: platform
pocket track: klein spoorbaan
post installation check out: na-installasiekontroletoets
power supply and distribution: kragvoorsiening en -verspreiding
power/brake controller: krag/rembeheerder
pre-existing contamination: vooraf bestaande besoedeling
preloading: voorlaai-
project event: projekgebeurtenis
project management plan: projekontwikkelingsplan 
proof of payment: betalingsbewys
public light bus: openbare ligte bus
public transport integration: openbarevervoerintegrasie, integrasie van openbare vervoer
public transport security: openbarevervoersekuriteit
public transport timetable: openbarevervoerrooster, rooster vir openbare vervoer
public transportation: openbare vervoer
public-private partnership: openbare-privaat vennootskap
queue jump: indruk in tou
rail rapid network: snelspoornetwerk 
rail transit: spoortransit [P&V]
railway line: spoorlyn
railway police: spoorwegpolisie
railway station: spoorwegstasie
rapid rail transit (rapid rail): snelspoortransit [P&V]
rapid transit: sneltransit
regional railway: streekspoorvervoer
reliability block diagramme: betroubaarheidsblokprogram
reliability: betroubaarheid
request stop: versoekhalte, versoekstop
request to stop: versoek om stil te hou, versoek om te stop
retractable lift (retractable ramp) {wheelchairs}: intrekhyser
revenue: inkomste
ridership guarantee: passasiertalwaarborg
ridership: passasiersgetalle
right of way: deurgangsreg, reg van weg [serwituut]
right of way: ryvoorrang
ring road: kringpad
rollsign: rolteken, rolinligting
route: roete
rubber-tyred metro: rubberbandmetro
safe haven: veilige hawe
safety: veiligheid
scheduling: skedulering
seamless mobility: naatlose mobiliteit
security analysis system: sekuriteitontledingstelsel
security service provider: sekuriteitsdiensverskaffer
segment over pier: segment oor pyler - kolom/steunpilaar
service capacity utilisation: dienskapasiteitgebruik
shared right of way: gedeelde reg van weg
signaling system: sinjaalstelsel
Sonneville low vibration track: Sonneville-laevibrasiespoorbaan
spine road: sentrale pad
standard gauge: standaardspoorwydte
standard operating guidelines: standaard bedryfsriglyne
standard-gauge railway system: standaardspoorwydtespoorstelsel
static speed profile: statiesespoedprofiel
station box: stasiekas
station concourse shell: stasiebinnepleindop
station: stasie
stop request: stilhouversoek 
straddle-beam monorail system: wydsbeen-eenspoorstelsel
stray current: dwaalstroom
street-level boarding: opklim op straatvlak
superstructure: bobou
suspended rail system: hangspoorstelsel 
systems acceptance test: stelselsaanvaardingstoets
taxi stand: taxistaanplek
technical specifications: tegniese spesifikasies
testing: toetsing
ticket machine: kaartjiesmasjien
ticket office machine: kaartjieskantoormasjien
ticket vending machine: kaartjiesmasjien
tilting track: kantelspoor
tilting train {greater comfort for passengers}: kanteltrein
tour bus service: toerbusdiens
track circuit: spoorbaanstroom
track: spoor
traffic corridor: verkeerskorridor
train advertising: treinreklame
train and bus depot: trein-en-busdepot
train station: treinstasie
tram: trem
transfer station: oorstapstasie
transfer v.: oorstap [bv. van een trein na die volgende]
transit mall: transitsaal  
transit pass: transitpas 
transit police: transitpolisie 
transit: transit 
transport hub: vervoernaaf [konsentrasiepunt]
transport mode: vervoermodus
trestle beam: bokbalk
trolleybus: trembus
tubular track: buisspoorbaan
tunnel boring machine: tonnelboormasjien
tunnel estrados: tonnelestrados [hoogste punt van tonnelstruktuur]
tunnel inverter slab: tonnelwisselblad
tunnel: tonnel
UK rail vehicle accessibility regulations: VK se regulasies vir spoorvoertuigtoeganklikheid
ultra high-speed railway {exceeding 500 km/h - 1000 km/h}: ultrahoëspoedspoorweg
underground (subway<US>, tube, U-Bahn, Untergrundbahn, S-Bahn, Stadtschnellbahn<Germany>, underground railway): moltrein
underground a.: ondergronds
underground section {of the Gautrain system}: ondergrondse deel
urban rail system: stedelike spoorstelsel
very high-speed rail {300 km/h}: baiehoëspoedspoorweg
viaduct pier: viadukpyler
viaduct: viaduk
walk up steps: opklimtrappe
walk-up staircase: opklimtrap
works procedure: werksprosedure 
zero-fare public transport: gratis openbare vervoer
[To top of page]


High Courts new names as from 09/03/2009

Cape Town - Apartheid era names for courts, such as the Transvaal Provincial Division of the High Court and the High Court of Bophuthatswana, ceased to exist last week, the Department of Justice confirmed on Monday.

Justice ministry spokesperson Zolile Nqayi said the name changes came into effect on 1 March 2009.

"These new names came into effect last Sunday when President Kgalema Motlanthe signed the Renaming of High Courts Act," Nqayi said.

In terms of the Act there would now be a division of the high court in each of the nine provinces with a name matching that of the province. Some provinces, however, would have more than one seat.

The Transvaal Provincial Division, which previously included the Pretoria and Johannesburg high courts, was one of those that would be divided. The North Gauteng High Court would be seated in Pretoria and the South Gauteng High Court in Johannesburg.

The High Courts in Bisho, Grahamstown, Mthatha and Port Elizabeth would fall under the Eastern Cape High Court.

The Pietermaritzburg and Durban high courts would become known as the KwaZulu-Natal High Court.

The North West High Court has its seat in Mafikeng.

The Venda High Court in Thohoyandou would be referred to as Limpopo High Court. The court in Kimberley would be renamed Northern Cape High Court.

The Cape High Court in Cape Town would be known as the Western Cape High Court. The Bloemfontein High Court would be known as the Free State High Court.

The bill was first introduced in Parliament in 2003 as the Superior Courts Bill, but was later withdrawn to allow for more consultation.

Legal experts praised the Act, saying it would bring South Africa's courts in line with the democratic dispensation.

Deneys Reitz Attorneys said the new law would have an effect on commercial agreements.

"Frequently commercial agreements describe the court in which the proceedings will take place and the new names or the seat of court will have to be used," the firm said in a statement on its website.

High courts generally only hear civil matters exceeding R100 000 and serious criminal cases. They have jurisdiction over certain other matters, such as sequestrations and matters that involve a person's status, such as adoption and insolvency.

They also hear any appeals or reviews from lower courts which fall in their geographical jurisdiction.


Insect names and Butterfly list

Click here to open (PDF)


List of 100 new motor vehicle terms - Deon Pienaar

Vehicle type and assembly terms

automatic climate control {air-conditioning}: outomatiese klimaatbeheer
cabin forward design: kajuitvorentoe-ontwerp
crossover vehicle: oorgangsvoertuig
entry-level car: toetreevlak-motor
flexible seating configuration: aanpasbare sitplekkonfigurasie
folding hard top: opvouhardekap
model-specific detailing {determining specification for
new model}: modelspesifieke detailbepaling
multi-purpose vehicle (MPV): multidoelvoertuig, MDV [Motor-Beeld en Wiel-tydskrif gebruik die
  nie-terme neusbus, mammabus(!), snoetbus, ens.]
occupant-detection airbag: insittendebewus-lugsak
passive safety system: passieweveiligheid-stelsel
premium category car: premiumkategorie-motor
pre-tensioning seatbelt: voorgespanne sitplekgordel
space utilisation: ruimtebenutting
sports activity vehicle (SAV): sportaktiwiteitsvoertuig, SAV
sports utility vehicle (SUV): sportutiliteitsvoertuig, SUV
sportnutsvoertuig, SNV
structural integrity {body}: strukturele integriteit
sub-compact vehicle: subkompakvoertuig
urban utility vehicle: voorstedelike nutsvoertuig
utility space {inside boot space}: nutsruimte

Engine and related terms

bolt-on performance kit: aanboutprestasiestel
common rail diesel injection: enkelspoordieselinspuiting, gesamentlikespoor-dieselinspuiting
contra-rotating balance shaft {in crankcase}: kontraroterende balanseeras
direct shift gearbox (DSG): direkteskakelratkas
electronic engine management: elektroniese enjinbeheer
hybrid engine technology: hibride-enjintegnologie
linear increase {in power}: lineêre verhoging
loading efficiency {combustion chamber}: laaidoeltreffendheid
micro-chipping (chipping): mikroskyfie-opgradering, skyfie-opgradering
multi-displacement engine: multiverplasingsinhoudenjin
single-scroll turbocharger: enkelkrulnaaf-turboaanjaer
top-hat battery connector: uitstaan-batteryaansluiter
turbo lag: turbotraagheid
turbo protection electronics turbobeskermelektronika
variable valve timing: veranderlike kleptydreëling
variable geometry turbocharger: veranderlikegeometrie-turboaanjaer

Vehicle control terms 

active suspension system: aktiewevering-stelsel
automatic brake disc drying {after driving through water}: outomatiese remskyfdroging
automatic stability control (ASC): outomatiese stabiliteitsbeheer
automatic brake-force distribution (ABD): outomatiese remkragverspreiding
all-terrain tyre: alleterreinband, alleterreinbuiteband
corner brake control (CBC): draaivatrembeheer
cross-drilled brake disc: dwarsgeboorde remskyf
departure angle {4x4}: vertrekhoek
driving dynamics: bestuurdinamika
dynamic stability control (DSC): dinamiese stabiliteitsbeheer
electronic stability program (ESP}: elektroniese stabiliteitsprogram
hill descent control {gearbox} : heuwelafrybeheer
holding control {to prevent vehicle rolling backwards}: terugrolbeheer
off-road capability {vehicle or tyres}: veldryvermoë
torsional rigidity: wringstewigheid
traction control {driven wheels}: vastrapbeheer
vehicle stability assist (VSA): voertuigstabiliteitsbystand
wheelspin control: wieltolbeheer

General

anti-submarining seatbelt: teenuitglysitplekgodel
anti-trap function {electric window}: teenvasdrukfunksie
automatic-dimming rear-view mirror: outomatieseverdof-truspieël
crash test dummy: botstoetspop, plettertoetspop
curtain airbag: gordynlugsak
customer satisfaction index: klanttevredenheidsindeks
data analysis system {crash test dummy}: data-ontleedstelsel
diagnostic equipment {detection of problems}: diagnostiese toerusting
dimple-effect plastics {interior}: kuiltjie-effekplastiek
dual-zone climate control: dubbelsone-klimaatbeheer
electromagnetic-controlled coupling: elektromagneties beheerde koppeling
fault-finding equipment: foutopspoortoerusting
four-wheeler (quad bike): vierwieler, vierwielmotorfiets
free-wheel hub {4x4}: vryloopnaaf
hands-free cellphone kit: handevry selfoonstel
hazard guarantee {tyres}: skadewaarborg
head-up display {front windscreen}: voorruitprojeksie, windskermprojeksie
high-level brake light: hoëvlakremlig
in-car entertainment system (ICE): binnemotorvermaakstelsel
keyless entry: sleutellose toegang
laser diffuser {anti-speed-trapping device}: laserspreier
laser jammer: lasersperder
low-profile tyre: laeprofielband, laeprofielbuiteband
multiplate clutch: multiplaatkoppelaar
nudge bar {frontal protection}: stootstaaf
occupant protection {crash test}: insittende-beskerming
paddle-shift gearchanging: spaanratwisseling
panoramic windscreen: panoramiese windskerm
park distance control: parkeerafstandbeheer
pedestrian-friendly design {front-end of car}: voetgangervriendelike ontwerp
plug-in power electronics {turbo engine electronics}: inpropkragelektronika
polyurethane lining {loadbed}: poliuretaanvoering
pop-out cup holder {for drinks}: uitspringkoeldrankhouer
preselect mode {gearbox}: voorkiesmodus
proportional torque split: proporsionele wringkragverspreiding
run-flat tyre: papryband, paprybuiteband
sampling period {during survey}: monsterversameltydperk
sat-nav system (satellite navigation system): sat-nav-stelsel, satellietnavigasiestelsel
scissor door {vertical opening}: opslaandeur
sequential gearbox: sekwensiële ratkas
skidpan training: glypanopleiding
smash and grab protection: pletter-en-gryp-beskerming
soft-touch interior finish: sagte binneafwerking
spray-on loadbed liner: aanspuitlaaibakvoering
street level mapping {navigation system}: straatvlakkartering
surface scratch protection {paintwork}: oppervlakskraapbeskerming
tyre pressure monitor: banddrukmonitor, buitebanddrukmonitor
wheel-arch beading: wielboogomlysting
xenon headlight: xenonkoplig
[To top of page]


Names of public holidays

Christmas Day {25 December}: Kersdag
Day of Goodwill {26 December}: Welwillendheidsdag
Day of Reconciliation {16 December}: Versoeningsdag
Family Day {Easter Monday}: Gesinsdag {Paasmaandag} 
Freedom Day {27 April}: Vryheidsdag 
Heritage Day {24 September}: Erfenisdag
Human Rights Day {21 March}: Menseregtedag 
National Women's Day {9 August}: Nasionale Vrouedag
Worker's Day {1 May}: Werkersdag
Youth Day {16 June}: Jeugdag


Radio Terms

Click here to open (PDF)


Legal terms - unknown source

cause of action: eisoorsaak
delay (of prescription): uitstel
due date of the debt: opeisbaarheidsdatum van die skuld
ending of prescription: voltooiing
executable: uitvoerbaar
extinct: uitwis (Wet)
extinctive prescription: bevrydende verjaring (Wet op Verdeling van Skadevergoeding)
impediment: beletsel
interruption by acknowledgement of liability: stuiting deur erkenning van aanspreeklikheid
interruption of prescription: stuiting van verjaring
join as defendant: voeg as verweerder
joinder: voeging
judicial interruption: geregtelike stuiting
limitation of actions: verjaring van aksies
pleading in reconvention: teenpleitstuk
service of process: betekening van 'n prosesstuk


Sasol terms - WK Smit

aanloopvlak: approach level
aansitskakelaar: start switch
aanskakelaar: stop/start switch
abbastelsel [koeltorings]: piggy-back system {cooling towers}
afblaastempo: blow-down rate
afdelingsbestuurder: divisional manager
afdelingsveiligheidsreëls: departmental safety rules
afdigklep: block valve
afgeblind: blanked off
afgeskeideolie-opgaartenk: separated-oil storage tank
afgeskepteolie-pomp: skimmed-oil pump
aflaatfasiliteit: blow-off facility
afloopwater: run-off water
afsluitbeplanning: shutdown planning
afsluitings: shut-offs
afsluitingslys: shutdown list
afsluitingslys: blank list
afvalproduk: by-product
aksietrein: action train
analisestaat: analysis sheet
asbergingsarea: ash dumping: area
ashantering Syngas: ash handling Syngas
bekrag: energize
beplanningsdienste: planning services
besinkte slyk: settled sludge
biodispersering: biodispersal
blaaswaaier: blower fan
blinde: flens: blank flange
blindestuk: blank
blokklep: block valve
bloksteier: block scaffold
bo-klere: outer clothing
breekstop: break stop
CAN-aanleg: CAN Plant
CSB: (chemiese: suurstofbehoefte): COD, chemical: oxygen: demand
defekhouer: defect: container
deurloop [n]: walkdown
dipe: dipe
dispergeermiddel: dispersant
doseringstasie: dosing station
drabalk [ook: by: steier]: beare: beam
Drager-buis: Drager tube
dreineerpunt: drain point
dreineringsgat [in: muur]: drainage hole
dreinklepkas: drain valve box
drie-aksieklep: three-action valve
droëweervloei: dry-weather flow
droogbed: drying bed
dwarsstut (dwarsbalk): cross beam
entstut [steier]: end support
fakkelolie: flare oil
fakkelskeidromme: flare separator drums
fakkelwater: flare water
flitsjas: fault detection
fyn steenkool: fine coal
gaslek: gas leak
gasvrystelling: gas: release
GC-lab(oratorium): GC, Lab(oratory)
geenuitvloeisel-aanleg: no-effluent plant
gesamentlike onderdrein: common underdrain
gevaarkaart: danger card
grondkabel: surface cable
haakblok [van: hyskraan]: lifting block
handaansitskakelaar: manual start switch
handvatselslot: handle lock
heropleiding: retraining
herset [van: kragtoevoer]: reset
Hoëdruktenkplaas: High Pressure Tank Farm
hoogsekering: high-voltage fuse
houeringangboek: vessel entry book
huishoudelike riool: household sewer
huurarbeid: hired labour
hysblok: lifting block
in bedryf klink: trip while in commission
in- en uitklinkstelsels: tripping systems
inbedryfstelling: commissioning
inlaatlyn: inlet line
instandhoudingsvermyklep: maintenance bypass valve
inwerkingstelling: commissioning
inwerkingstelling: switch-on
isolasiedefek: isolation defect
isoleerklep: isolating valve
katleer: catwalk
kiesskakelaar: selector switch
klink: trip
knyp: reduce
kondensaatverlies: condensate loss
kontroleerregte: control rights
kriteriumtoets: criterion test
laevlakskakelaar: low-level switch
laevloeiskakelaar: low-flow switch
leë suurstoftoets: empty oxygen test
leerhok: ladder cage 
leweringslyn: delivery line
loslyntoestand: loose-line condition
luglynmasker: air-line mask 
lugmasker: air mask 
meulemotor: mill motor 
monsterbom: sample bomb 
monsterkoeler: sample cooler 
mosterpunt: sampling point 
motor lae vrag (motor lae las): motor low load 
MSB (miniatuurstroombreker): MCB (miniature circuit breaker) 
noodkontroleur: emergency controller 
noodtoestand: emergency 
noodversamelpunt: emergency assembly point 
oiesperder: oil boom 
olieskeiputpomp: oil separator-well pump
oliewater: oily water
oliewaterdam: oily-water dam
oliewaterskeier: oil/water separator
oliewateruitkeerput: oil/water diversion well
omgewingbestuurder: environment manager
omlooplyn: bypass valve
onaangewende: produkte unused products
onderdreinputpomp: underdrain sump pump
ondervloeilyn: underflow line
ontspan [gas]: expand
ontvangstenk [van olie]: reception tank
ontwateringspomp: dewatering pump
oorbrugposisie: bridging position
oorgooipunt [steenkoolvervoerband]: transfer point
oorvloeilyn: overflow line
openbare luidsprekerstelsel: public address system
opgekoppel: coupled 
opmaakvloeikontroleerder: make-up flow controller
opmaakwater: make-up water
opvangkom [van koeltoring]: basin
opvangpan (druppan): drip pan
opvangtenk: sump
outosif: autoscreen
paneeldeur: bucket
paneelsteier: panel scaffold
plofmeter: explosion meter
plotplan: plot plan
pompput: pump sump
pompseëlbrand: pump-seal fire
proefnoodongeval: simulated emergency casualty
prosesverkoeling: process cooling
Prosesverkoeling: Bedryf Process Cooling Operation
pypgrens: battery limit
pyprak: pipe rack
reënwaterput: rain-water sump
rekband: elastic band
rigtingtoets [van elek. Motor]: direction test
rollesing (appél): roll call
rookpluim: smoke plume
saamspoel: wash together
Sasdiens: Sasdiens
seëlolie: seal oil
seëlrek: sealing ring
skaalbeheer: scale control
Skakeldienste: Public Relations
skakelkamer: switchroom
skakelpunt [van toerusting]: switching point
skedulering: scheduling
skeitrog: separator trough
skermbril: safety goggles
skoonstormwater-dam: clean-stormwater dam
skoonwaterriool: clean-water sewer
skuifslot: sliding bolt
sleepketting: drag chain
sleutelhouer (sluittang)[uitklinkstelsels]: caliper
sluitmeganisme: locking mechanism
slykverdikker: sludge thickener
slykverplasingspomp: sludge transfer pump
soutputpomp: salt-sump pump
spuitstuk: nozzle
SSB: Synfuels
staande instruksie: standing instruction
standplaasnommer: site number
steekkabel: probing cable
steenkoolvoerder: coal conveyor
stelpunt: set point
stoomlans: steam lance
stopdrukknop: stop pushbutton
stopknop: stop button
stortingstrokie: dumping slip
stroombrekersluiteenheid: circuit breaker locking unit
stupomp: booster pump
stutoring: surge tower
substantiewe billikheid: substantive fairness
swewende stof: suspended matter
Syngas: Syngas
Synthol/Koueskeiding: Synthol/Cold Separation
taakwaarneming: task observation
teenskuim: antifoam 
tenkplaas: tank farm 
terugskakel [van: elek.]: reset
terugspoellyn: flush-back line
terugvloeiklep: reflux valve
terugvloeiwater: reflux water
toegangsbeheer: access control
toevoerkabel: supply cable
toevoerskakelpunt: supply switching point
transformatorkamp: transformer camp
trein: train (series of events that make out a complete process)
trekklinkskakelaar: draw-out trip switch
T-sleutel: T key
tussenkomende stut: intermediate support
uitbedryfstelling: decommissioning
uitkeerhek: diversion gate
uitklopdrom: knock-out drum
uitlaattemperatuur: outlet temperature
uitsluitslot: lock-out lock
uitsluitstelsel [elek.]: lock-out system
vakkie: bin
VBK-handleiding: orientation-course manual
veilgheidsbewaringsapparaat: safety maintenance apparatus
veilgheidsopleidingsmatriks: safety training matrix
veilheidsprestasie: safety achievement
veiligheidsbril: safety goggles
veldskakelaar: field switch
verdeelhek: distribution gate
verdikkerhark: thickener rake
verfkas: paint cabinet
vergrendeling [van uitklinkstelsels]: interlocking
verkoelingswater: cooling water
vermyfilter: bypass strainer
vermyhek: bypass gate
vermylyn: bypass line
vermyput: bypass well
vinnig verkrygbare basis: fast retrieval memory
vlak [in slykverdikker]: level
vlakbeheerklep: level control valve
vloei: flow
vloeiklep: flow valve
vloeistofhamer: water hammer
vloeiwyse: flow method
vloerplaat: floor plate
voer: feed
voerstroom: feed stream
volgordelyndiagram: mechanical flow diagram
voorbeheerpos: precontrol post
voorinbedryfstelling: precommissioning
vrystellingstraalrigting release jet direction
vullissif: dirt screen
vullisvergaderrak: dirt-collection rack
vullisverwyderingsput: dirt removal well
warm: tap hot tap
warm: werk: hot work
waterskoene: gumboots
werkvloer: shop floor
[To top of page]


Some common legal abbreviations - UCT

If you don't find what you are looking for, try the comprehensive Cardiff Index to Legal Abbreviations

OR
 
Belgian, Swiss, Dutch etc abbreviations at: http://www.law.kuleuven.ac.be/rechtsaf

Or use Raistrick's Index to Legal Citations and Abbreviations. 

A Atlantic Reporter [USA] (1855-1938) 
A 2d Atlantic Reporter, Second Series [USA] (1938- ) 
A Crim R Australian Criminal Reports (1979- ) 
AC The Law Reports, Appeal Cases [England ] (1875-) 
ACSR Australian Corporations and Securities Reports (1989- ) 
AD Appellate Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
AHRLR African Human Rights Law Reports (2000- )
AIR All India Reporter (1914- ) 
AIR (SC) All India Reporter (Supreme Court) (1914- ) 
AJIL American Journal of International Law (1907- )
ALD Administrative Law Decisions [Australia] (1976- ) 
All ER All England Law Reports (1936- ) 
All SA All South African Law Reports (1996- ) 
ALR American Law Reports, Annotated (1913- ) 
ALR Australian Law Reports (1895-1973 called Argus Law Reports) (1973- ) 
ATR Australian Tax Reports 
BAC Buchanan's Appeal Cases [Cape] (1880-1911)
BALR Butterworths Arbitration Awards [Butterworths Arbitration Law Reports] (1998- )
BCLC Butterworths Company Law Cases (1983- )
BCLR Constitutional Law Reports [South Africa] (1994- ) 
BGB Brgerliches Gesetzbuch (Civil Code) [Germany] 
BGH Bundesgerichtshof (Supreme Court) [Germany] 
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshof in Strafsachen (Criminal matters) [Germany] (1951- ) 
BGHZ Entscheidungen des Bundesgerichtshof in Zivilsachen (Civil matters) [Germany] (1951- ) 
BHRC Butterworths Human Rights Cases (1997- )
BILC British International Law Cases (1964- ) 
BLLR Butterworths Labour Law Reports [South Africa] (1994- ) 
BLR Botswana Law Reports (1964- ) 
Buch Buchanan's Supreme Court Reports [South Africa: Cape] (1868-1879) 
Buch AC Buchanan's Appeal Court Reports [South Africa: Cape] (1880-1910) 
BVerfG Bundesverfassungsgericht (Federal Constitutional Court) [Germany] 
BverfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht [Germany] 
Cal Rptr California Reporter [USA] (1850- ) 
CCC Canadian Criminal Cases (1893- ) 
CCC (3d) Canadian Criminal Cases, Third Series (1983- ) 
Ch The Law Reports, Chancery Division [England] (1891- ) 
CILSA Comparative and International Law Journal of Southern Africa (1967- ) 
CLJ Cambridge Law Journal (1921- )
CLJ Cape Law Journal [became SALJ] (1884- )
CLL Contemporary Labour Law
CLR Commonwealth Law Reports [Australia] (1903- ) 
CMLR Commonmarket Law Reports [Europe] (1962- ) 
CPD Cape Provincial Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
CR Criminal Reports [Canada] (1946-1967) 
CR (4th) Criminal Reports, Fourth Series [Canada] (1991- ) 
CR (NS) Criminal Reports, New Series [Canada] (1967- ) 
Cr. App.R Criminal Appeal Reports [England] (1916- ) 
Cr. App.R.S Criminal Appeal Reports (Sentencing) [England] (1978- ) 
CRR Canadian Rights Reporter (1982- ) 
CRR (2d) Canadian Rights Reporter (2nd series) (1991- )
CTR Cape Times Reports [South Africa] (1891-1910) 
DLR Dominion Law Reports [Canada] (1912-1955) 
DLR (4th) Dominion Law Reports, Fourth Series [Canada] (1984- ) 
ECJ CELEX Court of Justice of the European Communities and the Court of First Instance CELEX reports 
ECR European Court Reports Reports of Cases before the Court of Justice of the European Communities (1954- ) 
EDC Eastern Districts Court Reports [South Africa] (1880-1887,1891-1909) 
EDL Eastern Districts Local Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
EHHR European Human Rights Reports (1979- ) 
EL Employment Law
ER English Reports (1210-1865) 
EuLR European Union Law Reporter (1992- ) 
Eur Ct HR European Court of Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 
EWCA Civ As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the Court of 
  Appeal Civil Division [England and Wales] 
EWHC (Ch) As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the High 
  Court (Chancery Division) [England and Wales] 
EWHC (QB) As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the High 
  Court (Queen's Bench Division) [England and Wales] 
EWHC (Admlty) As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the High 
  Court (Admiralty) [England and Wales] 
EWHC (Fam) As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the High 
  Court (Family Division) [England and Wales] 
F Federal Reporter [USA] (1880-1924) 
F 2d Federal Reporter, Second Series [USA] (1924- ) 
F 3d Federal Reporter, Third Series [USA] 
F Supp Federal Supplement [USA] (1932- ) 
Fam The Law Reports, Family Division [England] (1972- ) 
Fam LR Family Law Reports [Australia] (1975- ) 
FCR Federal Court Reports [Australia] (1984- ) 
FCR Federal Court Reports [Canada] (1971- ) 
FLR Family Law Reports [England] (1980- ) 
FLR Federal Law Reports [Australia] (1956- ) 
Foord Cases decided in the Supreme Court of the Cape of Good Hope 1880
FSR Fleet Street Reports [England] (1975- ) 
GG Government Gazette [South Africa] 
GG Grundgesetz (Basic Law) [Germany] 
GN Government Notice [South Africa] 
GNR Government Notice Regulation [South Africa] 
GWLD Griqualand West Local Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
HCG High Court of Griqualand Reports [South Africa] (1882-1910) 
HCTLR High Commission Territories Reports (1926-1966) 
HCTLR High Commission Territories Law Reports [Swaziland, Basutuland and Bechuanaland Appeal Court] (1926-1966) 
HGB Handelsgesetzbuch (Commerical Code) [Germany] 
HLR Harvard Law Review (1887- )
HRQ Human Rights Quarterly (1979- )
ICJ Rep International Court of Justice Reports (1947- ) 
ILJ Industrial Law Journal [South Africa] (1980- ) 
ILM International Legal Materials 
ILR International Law Reports (1950- ) 
IR Irish Reports (1892- ) 
JBL Journal of Business Law (1997- )
JBL Juta's Business Law (previously Businessman's Law )(1997- )
JDR Juta's Daily Reports [South Africa - on-line] 
JOC Judgments on Copyright
JOL Judgments Online [South Africa] 
JTLR Juta's Tax Law Reports [South Africa] (1997- ) 
Juta Juta's Supreme Court Reports (1880-1894) 
KB The Law Reports, King's Bench Division [England] (1901-1952) 
L Ed United States Supreme Court Reports, Lawyers' Edition (1956- ) 
LAC Labour Appeal Court [South Africa] 
LAC esotho Appeal Cases (1980- ) 
LAWSA Law of South Africa 
LDD Law, Democracy and Development (1997- )
LJ Law Journal Newspaper [England] (1866-1965) 
LJR Law Journal Reports [England] (1822-1949) 
Lloyd's Rep Lloyd's List Law Reports [England] (1950- ) 
LLR-LB Lesotho Law Reports and Legal Bulletin (1967- ) 
LMCLQ Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly (1974- )
LQR Law Quarterly Review (1885- )
LRC Law Reports of the Commonwealth (1985- )
LT Law Times Reports [England] 
Man R Manitoba Reports [Canada] (1883-1961) (2d 1979- ) 
Menz Menzies' Supreme Court Reports [South Africa: Cape] (1828-1849) 
MLR Malawi Law Reports (1970- ) 
MLR Modern Law Review 
NAC Native Appeal Court [South Africa] (1927 until renamed BAC) 
NAC (C&O) Native Appeal Court (Cape and Orange Free State Division) [South Africa] (1928-1948) 
NAC (N&T) Native Appeal Court (Natal and Transvaal Division) [South Africa] (1928-1948) 
NAC (NE) Native Appeal Court (North-Eastern Division) [South Africa] (1948-1951) 
NBR New Brunswick Reports [Canada] (1825-1929) (2d 1968- ) 
NE North Eastern Reporter [USA] (1884-1972) 
NE 2d North Eastern Reporter, Second Series [USA] (1972- ) 
NJ Netherlandse Jurisprudentie [The Netherlands] (1913- ) 
NLJ New Law Journal (1866- )
NLR Natal Law Reports (New Series) [South Africa] (1879-1932) 
NJW Neue Juristische Wochenschrift (1949- )
NPD Natal Provincial Division Reports [South Africa] (1933-1946) 
NR Namibian Law Reports (1990- ) 
NSR Nova Scotia Reports [Canada] (1834-1929; 1965-1969) (2d 1969- ) 
NSWLR New South Wales Reports [Australia] (1960- ) 
NW North Western Reporter [USA] (1879-1941) 
NW 2d North Western Reporter, Second Series [USA] (1941- ) 
NWTR Northwest Territories Reports [Canada] (1983- ) 
NYS New York Supplement [USA] (1888-1938) 
NYS 2d New York Supplement, Second Series (1938- ) 
NZLR New Zealand Law Reports (1883- ) 
OJ Official Journal of the European Communities 
OJLS Oxford Journal of Legal Studies
OPD Orange Free State Provincial Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
OR Official Reports of the High Court of the South African Republic (1892-1899) 
OR Ontario Reports [Canada] (1992-1900; 1931-1973) (2d 1973- ) 
ORC Orange River Colony Law Reports [South Africa] (1903-1909) 
P Pacific Reporter [USA] (1883-1931) 
P The Law Reports, Probate Division [England] (1872-1971)
P 2d Pacific Reporter, Second Series [USA] (1931- )
PC Privy Council
PCIJ Publications of the Permanent Court of International Justice 
PH Prentice-Hall Weekly Legal Service [South Africa] (1923-1995) 
QB The Law Reports, Queen's Bench Division [England] (1891-1901 ; 1952- ) 
Qd R Queensland Reports [Australia] (1958- ) 
R&N Rhodesia and Nyasaland Law Reports 
RGSt Entscheidungen des Reichsgericht in Strafsachen) (Criminal matters) [Germany] (1880-1945) 
RGZ Entscheidungen des Reichsgericht in Zivilsachen (Civil matters) [Germany] (1880-1945) 
RIAA United Nations Reports of International Arbitral Awards 
RJQ Recueils de jurisprudence du Québec [Canada] (1986- ) 
RLR Rhodesian Law Reports (1964-1980) 
Roscoe Roscoe's Supreme Court Reports [South Africa] (1861-1867; 1871-1872) 
RPC Reports of Patent Cases [England] (1884- ) 
RR Revised Reports (1785- )
RSC Revised Statutes Canada 
SA South African Law Reports (1947- ) 
SASR South Australia State Reports (1922- ) 
SACR South African Criminal Law Reports (1990- ) 
SACJ South African Journal of Criminal Justice 
SAJELP South African Journal of Environmental Law & Policy (1994- )
SAJHR South African Journal on Human Rights 
SALJ South African Law Journal 
SAR High Court Reports [South African Republic] (1881-1892) 
Sask R Saskatchewan Reports [Canada] (1979- ) 
SAPR/PL South African Public Law (1986- )
SATC South African Tax Cases (1926- ) 
SC Cape Supreme Court Reports [South Africa: Cape] (1880-1910) 
SC Court of Sessions Cases [Scotland] (1906- ) 
SCC Supreme Court Cases [India]
SCLR Scottish Civil Law Reports (1987- ) 
SCR Canada Law Reports (Supreme Court) (1876- )(from 1876-1922 called Canada Supreme Court Reports) 
SCR Supreme Court Reports [India] (1950- ) 
S Ct Supreme Court Reporter [USA] (1882- ) 
SE South Eastern Reporter [USA] (1887-1939) 
SE 2d South Eastern Reporter, Second Series [USA] (1939- ) 
Searle Searle's Supreme Court Reports (1850-1867) 
SLR Swaziland Law Reports (1963- ) 
SLT Scots Law Times (1893- ) 
So Southern Reporter [USA] (1887-) 
So 2d Southern Reporter, Second Series [USA] 
SR High Court of Southern Rhodesia Reports (1899; 1911-1955) 
Stell LR Stellenbosch Law Review
StGB Strafgesetzbuch (Penal Code) [Germany] 
StPo Strafprozeordnung (Criminal Procedure Statute) 
SW South Western Reporter [USA] (1886-1928) 
SW 2d South Western Reporter, Second Series [USA] (1928- ) 
Tax Cas Reports of Tax Cases [England] (1875- ) 
TH Witwatersrand High Court Reports [South Africa] (1902-1910) 
THRHR Tydskrif vir Hedendaagse Romeins-Hollandse Reg 
TLR Tanzanian Law Reports (1983- ) 
TLR Times Law Reports (1884-1952)
TPD Transvaal Provincial Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
TR Tasmanian Reports [Australia] (1979- ) 
TS Transvaal Supreme Court Reports [South Africa] (1902-1909) 
TRW Tydskrif vir Regswetenskap / Journal for Juridical Science (1976- )
TSAR Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg 
UKHL As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the House of Lords 
UKPC As part of the new neutral citation format for British cases, denotes a case heard by the Privy Council 
UNTS United Nations Treaty Series 
US Reports of Cases in the Supreme Court [USA] (1754- ) 
USC United States Code 
USCA United States Code Annotated 
VR Victorian Reports [Australia] (1957- ) 
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung (Code of Administrative Procedure) [Germany] 
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz (Administrative Law Code) [Germany] 
WAR Western Australian Reports (1960 - ) 
WLD Witwatersrand Local Division Reports [South Africa] (1910-1946) 
WLR Weekly Law Reports [England] (1953- ) 
WWR Western Weekly Reports [Canada] (1911- ) 
YLJ Yale Law Journal
ZLR Zimbabwe Law Reports (1980- ) 
ZPO Zivilprozeordnung (Civil Procedure Statute) [Germany] 
ZR Zambia Law Reports (1963- )


Water and Sewerage terms

Click here to open (PDF)

[To top of page]


© www.prolingua.org.za 2012-2017 ALL RIGHTS RESERVED